Algemene voorwaarden

Serrah Sport geeft verschillende sport en spel workshops voor sport en spelfeestjes, wekelijkse sport en spel-trainingen voor scholen en tijdens evenementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderfeestjes voor kinderen die van sporten houden en bootcamp-trainingen voor kinderen met power! Ook organiseert Serrah Sport sportdagen voor scholen, waar teambuilding en ‘bruggen bouwen’ centraal staan. De term ‘bootcamp’ wordt hierbij breed geïnterpreteerd; een bootcamp kan in de natuur plaatsvinden, middenin de stad of in een zaal. Initiatiefnemer Sergio Robinson is afgestudeerd bij de opleiding Sport en Bewegen en is zelf fervent buitenmens met ruim 10 jaar ervaring in basketbalworkshops. Sport, plezier en kwaliteit staat bij Serrah Sport voorop. Bij ieder evenement is er minimaal één gecertificeerde trainer aanwezig.


Verzekering en vrijwaring

Serrah Sport heeft een algemene wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De activiteiten die Serrah Sport ontplooid zijn van dien aard dat deze momenteel niet volledig af te dekken zijn door bijvoorbeeld een zogenaamde evenementenverzekering. Dit betekent dat Serrah Sport genoodzaakt is iedere deelnemer aan een bootcamp een vrijwaring te overleggen. In deze vrijwaring staat in grote lijnen dat Serrah Sport niet aansprakelijk is, tenzij grof nalatig, voor schade aan persoonlijke eigendommen, lijf en leden en materialen. Tevens staat in deze vrijwaring dat Serrah Sport niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor weersomstandigheden.


Algemene voorwaarden

Artikel 1. DEFINITIES In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

1.1 Wij of ons: de gebruikers van deze Algemene Leveringsvoorwaarden handelend onder de naam:   Serrah Sport, hierna te noemen Serrah Sport;

1.2 Bijeenkomst/Activiteit: Hieronder vallen alle diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging   met Serrah Sport;

1.3 Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot, of in wiens naam wij een bijeenkomst/  activiteit organiseren;

1.4 Leverancier: degene die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan ons   levert;

1.5 De directie: zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag – onder dossier   nummer: 69790043 Serrah Sport

1.6 Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in    wiens naam wij een bijeenkomst/activiteit organiseren;

1.7 Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier;


Artikel 2. WERKINGSSFEER

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen,  opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is   overeengekomen.

2.2 Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop  gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.

 

Artikel 3. OFFERTES

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend. Offertes met een  herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgestelde tijdsbestek.

3.2 Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in    rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan   ons door leveranciers.

 

Artikel 4. VOLMACHTEN

4.1 Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk, hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze  medewerkers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze   algemene leveringsvoorwaarden.

4.2 Degene die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de   participant of opdrachtgever gemachtigd te zijn.


Artikel 5. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de  opdrachtgever of de participant aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze – die leiden   tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden bij de opdrachtgever in    rekening gebracht.

5.2 Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen  verlangt in de uitvoering/het verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter   kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het   risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever.

5.3 Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals  bedoeld in de bepalingen van lid 1. en 2. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons   schriftelijk zijn aanvaard.

5.4 Serrah Sport behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever wijzigingen in de  opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de overeenkomst wil  ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of  overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag dat zich verhoudt tot de omvang van de   order en/of overeenkomst.


Artikel 6. OPDRACHTBEVESTIGING

6.1 De opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn  geen ondertekend exemplaar in het bezit van Serrah Sport zal zijn, kunnen hieraan door de   opdrachtgever geen rechten meer ontkent worden.


Artikel 7. ANNULERING OF VERPLAATSING EVENEMENT

7.1.1 Bij annulering tot 12 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit bent u maximaal 10% van de   overeengekomen totaalprijs aan Serrah Sport verschuldigd,

7.1.2 Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit bent u 30% van de  overeengekomen totaalprijs aan Serrah Sport verschuldigd,

7.1.3 Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit bent u 60% van de  overeengekomen totaalprijs aan Serrah Sport verschuldigd,

7.1.4 Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit bent u 90% van de  overeengekomen totaalprijs aan Serrah Sport verschuldigd,

7.1.5 Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de  overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

7.2 Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.

7.3 Verplaatsing wordt gezien als annulering, zie artikel 7.1 van deze voorwaarden.


Artikel 8. WIJZIGING IN DEELNAME AANTALLEN

8.1 Tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit kunt u 10% van het overeengekomen aantal   deelnemers in de opdrachtbevestiging kosteloos naar beneden bijstellen.

8.2 Bijstelling van het deelnemersaantal dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.


Artikel 9. BETALING

9.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief het geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.

9.2 Serrah Sport behoudt zich het recht voor u, na ontvangst van een ondertekende  opdrachtbevestiging, een aanbetaling van 100% van de overeengekomen totaalprijs te factureren. Eventuele verrekeningen in deelname en extra uitgaven zullen in de eindfactuur worden  gecorrigeerd.

9.3 Extra deelnamen aan een bijeenkomst en/of activiteit kunnen achteraf aan de opdrachtgever in  rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de  factuurdatum te worden voldaan.

9.4 Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens   een bijeenkomst en/of activiteit worden achteraf gefactureerd.

9.5 Eventuele veranderingen in de BTW-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.

9.6 Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de  overeenkomst, zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te    ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

9.7 Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum   waarop de betaling is ontvangen is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of  ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand   als een hele maand telt. de kosten voor het versturen van een 2e herinnering zal 10% boven op de totaalprijs zijn van de factuur die eerder is verstuurd.

9.8 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van  de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste   25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van € 250,–).


Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID/ GARANTIE

10.1 Serrah Sport staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de    door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen   tekst. Daarbij is niet van belang of Serrah Sport al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de   uitvoering.

Artikel 11. UITSLUITING/ BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Behoudens de verantwoordelijkheid van Serrah Sport krachtens wettelijke bepalingen en  algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten,   schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:

11.1.1 Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Serrah Sport.

11.1.2 Daden of nalatigheden van de opdrachtgever of de gasten en/of deelnemers.

11.2 De aansprakelijkheid van Serrah Sport is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is.


Artikel 12. DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN

12.1 Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van  Serrah Sport (grote) lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.

12.2 Serrah Sport behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname, indien het  vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit, bijvoorbeeld   door het gebruik van alcohol of drugs voor of tijdens de uitvoer van onze activiteiten.

12.3 Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar   gedrag vertonen, kan Serrah Sport besluiten hen verdere deelname te ontzeggen, zonder het   verlenen van restitutie.

12.4 De opdrachtgever stelt de ouder(-s) en/of verzorger(-s) van minderjarige deelnemers op de hoogte   van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten, zoals overeengekomen in de opdracht  bevestiging.

 

Artikel 13. SCHADE/ VERNIELINGEN TIJDENS VERBLIJF

13.1 Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover   deze niet op de dader(-s) zelf te verhalen zijn, op de opdrachtgever verhaald worden.


Artikel 14. VERBLIJF OP OUTDOOR-/TRAINING- EN OVERNACHTINGSLOCATIES

14.1 Alle gasten en/of deelnemers verblijvend op onze locaties dienen de geldende huisregels en instructies van Serrah Sport op te volgen. Indien gasten en/of deelnemers geen gehoor geven aan  de huisregels en instructies van Serrah Sport zijn wij gerechtigd hen verder verblijf te ontzeggen,   zonder het verlenen van restutie.


Artikel 15. VERHUUR MATERIALEN

15.1 Serrah Sport is niet aansprakelijk voor enig letsel, door welk toeval of ongeval dan ook, aangebracht aan de gebruikers voor, tijdens of na de activiteit.

15.2 De opdrachtgever dient de gehuurde materialen binnen de gestelde termijn, na de activiteit, weer in   de oorspronkelijke staat over te dragen aan Serrah Sport.

15.3 Bij vermissing van en/of schade aan materialen zullen de kosten op de opdrachtgever verhaald    worden. Schade en/of vermissing dient direct aan Serrah Sport te worden gemeld.  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde, vanaf het moment van afhalen tot het    tijdstip van terugbezorging.

15.4 Serrah Sport kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans  eigendommen of locaties door het gebruik van door ons verhuurde materialen.

15.5 De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de vergunningen die voor de uitvoer van activiteiten  noodzakelijk kunnen zijn.


Artikel 16. NACHTELIJKE DROPPINGEN/ TOCHTEN

16.1 Het is in bepaalde gebieden in Nederland niet toegestaan om zich hier na zonsondergang in te  begeven (bepaalde bossen en natuurgebieden bijvoorbeeld). De eventuele gevolgen van al dan niet   opzettelijk overtreden van dergelijke verboden kunnen niet op Serrah Sport worden verhaald.    Deelname aan tochten geschiedt dan ook geheel op eigen risico.

16.2 Het is niet toegestaan zich tijdens een tocht op privéterreinen van derden te begeven, te denken   valt aan; boerenerf, landerijen en tuinen enz.

16.3 Tijdens een tocht is de opdrachtgever aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar deelnemers.

16.4 Tijdens een tocht dient men de geldende verkeersregels in acht te nemen, eventueel persoonlijk   letsel opgelopen tijdens een tocht kan niet op Serrah Sport worden verhaald.


Artikel 17. FOTO- EN VIDEOMATERIAAL

17.1 Serrah Sport behoudt zich het recht voor om foto- en videomateriaal gemaakt tijdens Serrah Sport evenementen te gebruiken voor promotionele doeleinden. Foto- en videomateriaal wordt  mogelijk gebruikt ten behoeve van plaatsing op website www.serrahsport.nl en aanverwante  digitale communicatiekanalen waaronder e-mail, (social) media en andere uitingen uit naam van   Serrah Sport. Foto- en videomateriaal wordt enkel gebruikt om aankondiging en/of verslag te  doen van georganiseerde evenementen of voor het produceren van een souvenir voor de deelnemer aan het Serrah Sport evenement en zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden,   zonder aanvullende toestemming van de deelnemer en opdrachtgever.


Artikel 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD

18.1 Indien en voor zover wij zaken leveren aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de  geleverde zaken over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever de verschuldigde   prijs, rentes, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, en het daar  eventueel aan verbonden en door ons georganiseerde bijeenkomst/activiteit, zal hebben voldaan.   Bij niet betaling zijn wij gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij   derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht ons hier  toe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor  rekening van opdrachtgever.


Artikel 19. RETENTIERECHT

19.1 Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die wij onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die  goederen onder ons te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die wij hebben gemaakt ter  uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de opdrachtgever voor   die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.


Artikel 20. FORCE MAJEURE

20.1 Indien de voortgang in de uitvoering van de orders en/of overeenkomst, ten gevolge van een niet   aan de schuld van de opdrachtgever toe te rekenen tekortkoming in de nakoming, en te voorzien  valt dat de uitvoering voor een periode van meer dan 2 weken zal worden belemmerd, dan zijn wij   gerechtigd om de order en/of de overeenkomst zonder enige ingebrekestelling en zonder enige  gerechtelijke tussenkomst te beëindigen. In dit geval is de opdrachtgever gehouden ons het  verschuldigde bedrag in verhouding tot het door ons verrichte werk uit te betalen.

20.2 In geval van een niet aan onze schuld toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de order en/ of overeenkomst, zullen wij de opdrachtgever daarvan met bekwame spoed mededeling doen. Na   ontvangst van deze mededeling heeft de opdrachtgever 2 weken de tijd om de order en/of overeen  komst te ontbinden. Indien de opdrachtgever besluit tot annulering, zal hij verplicht zijn het reeds   door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of overeenkomst af te nemen tegen betaling van het   bedrag dat zich verhoudt tot de omvang van de order en/of overeenkomst.

20.3 Onder een niet aan de schuld van één der partijen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming  van de order en/of overeenkomst wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten,  overstromingen, stormschade, stremming in trein-, water-, lucht-, of wegverkeer, gebrek aan  brandstoffen, stagnatie in, beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven,   brand, machine-breuk en andere productiestoringen, stakingen, uitsluitingen. Overheidsmaatregelen, niet-leveringen van materialen en halffabricaten door derden en andere ten   tijde van de totstandkoming van de order en/of overeenkomsten voorzienbare en onvoorzienbare   omstandigheden, die uitvoering van de order en/of overeenkomst verstoren en voorts de  omstandigheden, die van een zodanige invloed zijn op de inhoud van de order en/of overeenkomst   dat de wederpartij in redelijkheid en billijkheid de nakoming van de order en/of overeenkomst niet   kan eisen.


Artikel 21. AUTEURSRECHT & EIGENDOMSRECHT

21.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of   tot stand gebrachte bijeenkomst/activiteit/materialen en dergelijke zullen ons toebehoren.

21.2 Indien de opdrachtgever een bijeenkomst/activiteit/materialen en dergelijke door ons laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijke idee of ontwerp, dan zullen de  hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het    idee op de opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening gebracht kosten   van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.


Artikel 22. KLACHTEN

22.1 Reclames met betrekking tot door ons georganiseerde bijeenkomst en/of activiteit dienen binnen 7   dagen na afloop van de bijeenkomst/activiteit schriftelijk bij ons te worden ingediend.

22.2 Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende  de factuur tijdig te betalen.


Artikel 23. GESCHILBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

23.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil   tussen opdrachtgever en Serrah Sport, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door   de Rechtbank te Den Haag.

23.2 Op elke overeenkomst tussen Serrah Sport en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.