Algemene voorwaarden

Serrah Sport geeft verschillende sport en spel workshops voor sport en spelfeestjes, wekelijkse sport en spel-trainingen voor scholen en tijdens evenementen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderfeestjes voor kinderen die van sporten houden en bootcamp-trainingen voor kinderen met power! Ook organiseert Serrah Sport sportdagen voor scholen, waar teambuilding en ‘bruggen bouwen’ centraal staan.

De term ‘bootcamp’ wordt hierbij breed geïnterpreteerd; een bootcamp kan in de natuur plaatsvinden, middenin de stad of in een zaal. Initiatiefnemer Sergio Robinson is afgestudeerd bij de opleiding Sport en Bewegen en is zelf fervent buitenmens met ruim 10 jaar ervaring in basketbalworkshops.

Sport, plezier en kwaliteit staat bij Serrah Sport voorop. Bij ieder evenement is er minimaal één gecertificeerde trainer aanwezig.

Verzekering en vrijwaring

Serrah Sport heeft een algemene wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. De activiteiten die Serrah Sport ontplooid zijn van dien aard dat deze momenteel niet volledig af te dekken zijn door bijvoorbeeld een zogenaamde evenementenverzekering. Dit betekent dat Serrah Sport genoodzaakt is iedere deelnemer aan een bootcamp een vrijwaring te overleggen. In deze vrijwaring staat in grote lijnen dat Serrah Sport niet aansprakelijk is, tenzij grof nalatig, voor schade aan persoonlijke eigendommen, lijf en leden en materialen. Tevens staat in deze vrijwaring dat Serrah Sport niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor weersomstandigheden.

 

Artikel 1. DEFINITIES In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben de onderstaande termen de volgende betekenis:

1.1 Wij of ons: de gebruikers van deze Algemene Leveringsvoorwaarden handelend onder de naam:   Serrah Sport, hierna te noemen Serrah Sport;

1.2 Bijeenkomst/Activiteit: Hieronder vallen alle diensten overeengekomen in een opdrachtbevestiging   met Serrah Sport;

1.3 Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot, of in wiens naam wij een bijeenkomst/  activiteit organiseren;

1.4 Leverancier: degene die goederen, diensten of andere op geld waardeerbare prestaties aan ons   levert;

1.5 De directie: zij die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Den Haag – onder dossier   nummer: 69790043 Serrah Sport

1.6 Participant: degene, niet zijnde de opdrachtgever, die mede de opdracht heeft gegeven tot of in    wiens naam wij een bijeenkomst/activiteit organiseren;

1.7 Wederpartij: zowel opdrachtgever, participant als leverancier;

Artikel 2. WERKINGSSFEER

2.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op onze aanbiedingen,  opdrachtbevestigingen en overeenkomsten, tenzij tussen ons en de wederpartij schriftelijk anders is   overeengekomen.

2.2 Wij zijn slechts aan orders, overeenkomsten of wijzigingen daarvan en/of aanvullingen daarop  gebonden, nadat wij de bevestiging daarvan schriftelijk hebben geaccepteerd.

 

Artikel 3. OFFERTES

3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn al onze offertes vrijblijvend. Offertes met een  herhalend karakter binden ons slechts voor het door ons schriftelijk vastgestelde tijdsbestek.

3.2 Bij het uitblijven van opdrachten na de gevraagde offerte kunnen de organisatiekosten slechts in    rekening worden gebracht, indien dit is overeengekomen. Dit geldt ook voor offertes uitgebracht aan   ons door leveranciers.

 

Artikel 4. VOLMACHTEN

4.1 Enkel en alleen de directie – hetzij persoonlijk, hetzij bij schriftelijke volmacht aan een van onze  medewerkers – is bevoegd om in een overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze   algemene leveringsvoorwaarden.

4.2 Degene die namens de participant of opdrachtgever optreedt, wordt verondersteld daartoe door de   participant of opdrachtgever gemachtigd te zijn.

Artikel 5. WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT

5.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdrachtbevestiging van welke aard ook, door of namens de  opdrachtgever of de participant aangebracht – hetzij schriftelijk hetzij op andere wijze – die leiden   tot door ons niet in de opdrachtbevestiging opgenomen kosten, worden bij de opdrachtgever in    rekening gebracht.

5.2 Indien de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdrachtbevestiging, alsnog wijzigingen  verlangt in de uitvoering/het verblijf, dan moeten deze wijzigingen tijdig en schriftelijk aan ons ter   kennis worden gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het   risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen steeds voor rekening van de opdrachtgever.

5.3 Onverminderd het bepaalde in deze algemene leveringsvoorwaarden, gelden wijzigingen, zoals  bedoeld in de bepalingen van lid 1. en 2. van dit artikel, slechts indien en voor zover deze door ons   schriftelijk zijn aanvaard.

5.4 Serrah Sport behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever wijzigingen in de  opdrachtbevestiging aan te brengen. Indien de opdrachtgever hierdoor de overeenkomst wil  ontbinden, zal hij verplicht zijn het reeds door ons uitgevoerde gedeelte van de order en/of  overeenkomst af te nemen tegen betaling van het bedrag dat zich verhoudt tot de omvang van de   order en/of overeenkomst.

Artikel 6. OPDRACHTBEVESTIGING

6.1 De opdrachtbevestiging heeft altijd een bepaalde geldigheidsduur. Indien er binnen deze termijn  geen ondertekend exemplaar in het bezit van Serrah Sport zal zijn, kunnen hieraan door de   opdrachtgever geen rechten meer ontkent worden.

 

 

Artikel 7. ANNULERING OF VERPLAATSING EVENEMENT

7.1.1 Bij annulering tot 12 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit bent u maximaal 0% van de   overeengekomen totaalprijs aan Serrah Sport verschuldigd,

7.1.2 Bij annulering tot 8 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit bent u 25% van de  overeengekomen totaalprijs aan Serrah Sport verschuldigd,

7.1.3 Bij annulering tot 4 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit bent u 50% van de  overeengekomen totaalprijs aan Serrah Sport verschuldigd,

7.1.4 Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit bent u 75% van de  overeengekomen totaalprijs aan Serrah Sport verschuldigd,

7.1.5 Bij annulering na deze termijn kan niet meer tot restitutie worden overgegaan en bent u de  overeengekomen totaalprijs verschuldigd.

7.1.6 Indien de de contractpartij een consument is dan dient er bij annulering binnen 7 dagen van het evenement een geringe vergoeding betaald te worden van 25% van het totale bedrag. Het overige gedeelte van het bedrag zal Serrah Sport binnen 3 weken terug storten op de rekening van de consument indien dit bedrag al volledig is overgemaakt naar Serrah Sport.

7.2 Annulering dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.

7.3 Verplaatsing wordt gezien als annulering, zie artikel 7.1 van deze voorwaarden.

7.4 Serrah Sport behoudt zich het recht om i.p.v. het bedrag terug te betalen een cadeaubon t.w.v. het overeengekomen bedrag te overhandigen. Deze cadeaubon blijft een jaar geldig na datum van afgifte. Indien de datum van de cadeaubon verlopen is. Kan de eigenaar van de cadeaubon hier geen gebruik meer van maken.

Artikel 8. WIJZIGING IN DEELNAME AANTALLEN

8.1 Tot 2 weken voor aanvang van de bijeenkomst/activiteit kunt u 10% van het overeengekomen aantal deelnemers in de opdrachtbevestiging kosteloos naar beneden bijstellen.

8.2 Bijstelling van het deelnemersaantal dient altijd schriftelijk te worden bevestigd.

8.3.1 Serrah Sport behoudt zich het recht om i.p.v. het bedrag terug te betalen een cadeaubon t.w.v. het overeengekomen bedrag te overhandigen. Deze cadeaubon blijft een jaar geldig na datum van afgifte. Indien de datum van de cadeaubon verlopen is. Kan de eigenaar van de cadeaubon hier geen gebruik meer van maken.

8.3.2 Indien de contractuele wederpartij een consument is, mag deze bij een wettelijke herroeping of ontbinding (een deel van) haar geld terugeisen.

Artikel 9. BETALING

9.1 De door ons vermelde prijzen zijn inclusief het geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.

9.2 Serrah Sport behoudt zich het recht voor u, na ontvangst van een ondertekende  opdrachtbevestiging, een aanbetaling van 100% van de overeengekomen totaalprijs te factureren.   Eventuele verrekeningen in deelname en extra uitgaven zullen in de eindfactuur worden  gecorrigeerd.

9.3 Extra deelnamen aan een bijeenkomst en/of activiteit kunnen achteraf aan de opdrachtgever in  rekening worden gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur. Deze dient binnen 2 weken na de  factuurdatum te worden voldaan.

9.4 Andere niet in de opdrachtbevestiging opgenomen posten, waaronder additionele uitgaven tijdens   een bijeenkomst en/of activiteit worden achteraf gefactureerd.

9.5 Eventuele veranderingen in de BTW-tarieven komen ten laste van de opdrachtgever.

9.6 Indien de opdrachtgever een der betalingen nalaat tijdig te voldoen, zijn wij gerechtigd de  overeenkomst, zonder opgave van redenen en zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, te    ontbinden. De door ons gemaakte kosten zullen alsnog aan de opdrachtgever in rekening worden    gebracht.

9.7.1 Vanaf de datum dat de betalingen door de opdrachtgever plaats had moeten vinden tot de datum   waarop de betaling is ontvangen is de opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of  ingebrekestelling vereist is, de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand   als een hele maand telt.

9.7.2 Rente bij zakelijke transacties:
 De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW).

9.7.3 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties:
 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 6.5, met een minimum van € 150,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
 

9.8.1 Alle kosten van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, komen ten laste van   de opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op tenminste   25% van de overeengekomen totaalprijs (met een minimum van € 250,–).

9.8.2 Rente bij transacties met consumenten:
 De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW).
9.8.3 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten:
 Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de consument / opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling – waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt – vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
 

 

 

Artikel 10. AANSPRAKELIJKHEID/ GARANTIE

10.1 Serrah Sport staat tegenover haar opdrachtgever garant voor een correcte uitvoering van de    door haar geaccepteerde opdracht, een en ander conform de in de opdrachtbevestiging opgenomen   tekst. Daarbij is niet van belang of Serrah Sport al dan niet dienstverleners zal inschakelen bij de   uitvoering.

 

Artikel 11. UITSLUITING/ BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Behoudens de verantwoordelijkheid van Serrah Sport krachtens wettelijke bepalingen en  algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is zij nimmer aansprakelijk voor de kosten,   schade en intresten, die eventueel ontstaan als direct gevolg van:

11.1.1 Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Serrah Sport.

11.1.2 Daden of nalatigheden van de opdrachtgever of de gasten en/of deelnemers.

11.2 De aansprakelijkheid van Serrah Sport is te allen tijde beperkt tot het bedrag waartoe zij verzekerd is. In lid 2 toevoegen dat indien uw verzekeraar om welke redenen dan ook niet uitkeert, uw aansprakelijkheid te allen tijde beperkt is tot maximaal de opdrachtsom (of bijvoorbeeld maximaal € 2.500,00 per gebeurtenis).

Artikel 12. DEELNEMERS EN HAAR VERPLICHTINGEN

12.1 Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van  Serrah Sport (grote) lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.

12.2 Serrah Sport behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname, indien het  vermoeden bestaat dat een deelnemer niet in staat is deel te nemen aan een activiteit, bijvoorbeeld   door het gebruik van alcohol of drugs voor of tijdens de uitvoer van onze activiteiten.

12.3 Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar   gedrag vertonen, kan Serrah Sport besluiten hen verdere deelname te ontzeggen, zonder het   verlenen van restitutie.

12.4 De opdrachtgever stelt de ouder(-s) en/of verzorger(-s) van minderjarige deelnemers op de hoogte   van deelname aan de door ons georganiseerde activiteiten, zoals overeengekomen in de opdracht  bevestiging.

 

 Artikel 13. SCHADE/ VERNIELINGEN TIJDENS VERBLIJF

13.1 Kosten voortkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, voor zover   deze niet op de dader(-s) zelf te verhalen zijn, op de opdrachtgever verhaald worden.

 

Artikel 14. VERBLIJF OP OUTDOOR-/TRAINING- EN OVERNACHTINGSLOCATIES

14.1 Alle gasten en/of deelnemers verblijvend op onze locaties dienen de geldende huisregels en instructies van Serrah Sport op te volgen. Indien gasten en/of deelnemers geen gehoor geven aan  de huisregels en instructies van Serrah Sport zijn wij gerechtigd hen verder verblijf te ontzeggen,   zonder het verlenen van restutie.

Algemene voorwaarden

 

Artikel 15. VERHUUR MATERIALEN

15.1 De opdrachtgever dient de gehuurde materialen binnen de gestelde termijn, na de activiteit, weer in   de oorspronkelijke staat over te dragen aan Serrah Sport.

15.2 Bij vermissing van en/of schade aan materialen zullen de kosten op de opdrachtgever verhaald    worden. Schade en/of vermissing dient direct aan Serrah Sport te worden gemeld.  De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gehuurde, vanaf het moment van afhalen tot het    tijdstip van terugbezorging.

15.3 Serrah Sport kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan andermans  eigendommen of locaties door het gebruik van door ons verhuurde materialen.

15.4 De opdrachtgever draagt zelf zorg voor de vergunningen die voor de uitvoer van activiteiten  noodzakelijk kunnen zijn.

Artikel 16. NACHTELIJKE DROPPINGEN/ TOCHTEN

16.1 Het is in bepaalde gebieden in Nederland niet toegestaan om zich hier na zonsondergang in te  begeven (bepaalde bossen en natuurgebieden bijvoorbeeld). De eventuele gevolgen van al dan niet   opzettelijk overtreden van dergelijke verboden kunnen niet op Serrah Sport worden verhaald.    Deelname aan tochten geschiedt dan ook geheel op eigen risico.

16.2 Het is niet toegestaan zich tijdens een tocht op privéterreinen van derden te begeven, te denken   valt aan; boerenerf, landerijen en tuinen enz.

16.3 Tijdens een tocht is de opdrachtgever aansprakelijk voor het gedrag van zijn of haar deelnemers.

16.4 Tijdens een tocht dient men de geldende verkeersregels in acht te nemen, eventueel persoonlijk   letsel opgelopen tijdens een tocht kan niet op Serrah Sport worden verhaald.

 

 

 

Artikel 17. FOTO- EN VIDEOMATERIAAL

17.1 Serrah Sport behoudt zich het recht voor om foto- en videomateriaal gemaakt tijdens Serrah Sport evenementen te gebruiken voor promotionele doeleinden. Foto- en videomateriaal wordt  mogelijk gebruikt ten behoeve van plaatsing op website www.serrahsport.nl en aanverwante  digitale communicatiekanalen waaronder e-mail, (social) media en andere uitingen uit naam van   Serrah Sport. Foto- en videomateriaal wordt enkel gebruikt om aankondiging en/of verslag te  doen van georganiseerde evenementen of voor het produceren van een souvenir voor de deelnemer aan het Serrah Sport evenement en zal niet voor andere doeleinden gebruikt worden,   zonder aanvullende toestemming van de deelnemer en opdrachtgever.

Algemene voorwaarden

 

Artikel 18. EIGENDOMSVOORBEHOUD

18.1 Indien en voor zover wij zaken leveren aan de opdrachtgever, gaat de eigendom van de  geleverde zaken over op de opdrachtgever op de dag, waarop de opdrachtgever de verschuldigde   prijs, rentes, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken, en het daar  eventueel aan verbonden en door ons georganiseerde bijeenkomst/activiteit, zal hebben voldaan.   Bij niet betaling zijn wij gerechtigd de zaken bij de opdrachtgever of bij derden, indien de zaken bij   derden zijn opgeslagen, terug te halen en zijn opdrachtgever dan wel de derden verplicht ons hier  toe daadwerkelijk in de gelegenheid te stellen. De kosten van deze retournering komen voor  rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 19. RETENTIERECHT

19.1 Met betrekking tot zaken van opdrachtgever, die wij onder ons hebben, zijn wij gerechtigd die  goederen onder ons te houden tot het tijdstip waarop alle kosten die wij hebben gemaakt ter  uitvoering van de opdracht van diezelfde opdrachtgever zijn voldaan. Tenzij de opdrachtgever voor   die kosten genoegzaam zekerheid heeft gesteld.

 

 

Artikel 20. FORCE MAJEURE

7.1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Serrah Sport of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Serrah Sport te werk zijn gesteld, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Serrah Sport of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Serrah Sport te werk zijn gesteld waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

7.2. Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

7.3 . Indien Serrah Sport of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Serrah Sport te werk zijn gesteld wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Serrah Sport niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde lesgelden zullen in een dergelijk geval worden gerestitueerd.

7.7. Serrah Sport of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Serrah Sport te werk zijn gesteld heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

7.5. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een les worden afgelast.

Artikel 21. AUTEURSRECHT & EIGENDOMSRECHT

21.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van door ons bedachte of   tot stand gebrachte bijeenkomst/activiteit/materialen en dergelijke zullen ons toebehoren.

21.2 Indien de opdrachtgever een bijeenkomst/activiteit/materialen en dergelijke door ons laat bedenken of ontwerpen en vervolgens geen order plaatst op een dergelijke idee of ontwerp, dan zullen de hieraan verbonden kosten in rekening gebracht worden, zonder dat daardoor de rechten op het    idee op de opdrachtgever zullen overgaan. In de aan de opdrachtgever in rekening gebracht kosten   van het bedenken of ontwerpen zijn auteursrechten niet inbegrepen.

Artikel 22. KLACHTEN

22.1 Reclames met betrekking tot door ons georganiseerde bijeenkomst en/of activiteit dienen binnen 7   dagen na afloop van de bijeenkomst/activiteit schriftelijk bij ons te worden ingediend.

22.2 Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door ons ingediende de factuur tijdig te betalen.

 

 

 

Artikel 23. GESCHILBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

23.1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil   tussen opdrachtgever en Serrah Sport, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door   de Rechtbank te Den Haag.

23.2 Op elke overeenkomst tussen Serrah Sport en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

 

Cadeaubonvoorwaarden

In aanvulling op onze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn deze cadeaubonvoorwaarden van toepassing op door Serrah Sport uitgegeven cadeaubonnen. Door gebruik te maken van een Serrah Sport cadeaubon aanvaard je deze cadeaubonvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven.

1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Serrah Sport uitgegeven cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen, papierencadeaubonnen en als cadeaukaarten) (hierna gezamenlijk: “Cadeaubonnen”) die worden verkocht door Serrah Sport en door Serrah Sport aangewezen derde partijen.

2.      Iedere Cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode en/of pincode en/of tekstcode zijn. Iedere Cadeaubon wordt slechts éénmaal verstrekt. Je dient de Cadeaubon (inclusief de code) zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Serrah Sport te worden verstrekt. Serrah Sport behoudt zich het recht voor om een Cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele Cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Serrah Sport of een door Serrah Sport aangewezen derde partij aan jou is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen. Indien een Cadeaubon bij een derde partij is gekocht, dien je de kassabon en het opwaardeerbewijs zorgvuldig te bewaren en op verzoek aan Serrah Sport te overleggen.

3.      Om een Cadeaubon te gebruiken dien je de door jou geselecteerde producten in het “winkelwagentje” te plaatsen. Tijdens het betaalproces selecteer je vervolgens als betaalmethode “cadeaubon” en vul je de exacte code in.

4.      De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vind je op de Cadeaubonnen/of in de uiting (e-mail) waarin de code is opgenomen. Iedere Cadeaubon is gedurende een bepaalde periode geldig. Na de vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

5.      Wanneer de activiteit(en) die geboekt zijn d.m.v. van een cadeaubon(nen) niet door kunnen gaan wegens ziekte van een werknemer van Serrah Sport of wegens slecht weer (lees code oranje) zal er in overleg met Serrah Sport en de koper gekeken worden naar een andere datum. Teruggave van het geld is niet toegestaan. Indien er niet direct een nieuwe datum overeengekomen kan worden wordt de cadeaubon verlengt met twee (2) maanden na de originele afloopdatum. Indien de cadeaubon binnen één (1) jaar gebruikt wordt zal hij zijn werkelijke geldigheidsduur behouden.

6.      Cadeaubonnen uitgegeven door Serrah Sport en/of door Serrah Sport aangewezen derde partijen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen via www.serrahsport.nl

7.      Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

8.      Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

9.      De restwaarde van de Cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. Deze waarde is zichtbaar in het account van de gebruiker. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de Cadeaubon plaats heeft gevonden en gedurende de geldigheidsduur van de Cadeaubon.

10.   Van reeds gebruikte Cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. code, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via het accountoverzicht op de Serrah Sport website.

11.   Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: acceptgiro, creditcard, kortingscode, iDEAL of Maestro.

12.   In geval Serrah Sport op basis van artikel 9.2 van de Algemene Verkoopvoorwaarden overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer Cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van acceptgiro of creditcard heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo in je account. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van terugbetaling in geld van het (restant)bedrag dat door middel van een acceptgiro of creditcard is betaald. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer Cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het Cadeaubonsaldo.

13.   Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

14.   Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

15.   Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

16.   Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden je aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijf na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaard je daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

17.   Per bestelling kun je een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen of een combinatie van maximaal 1 kortingscode en een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

18.   Heb je vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door contact op te nemen met Serrah Sport. Serrah Sport zal je dan zo spoedig mogelijk helpen.

 

 

Peutergym voorwaarden

ARTIKEL 1 – Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanmelding voor en deelname aan door Serrah Sport georganiseerde lessen.

ARTIKEL 2 – Definities

2.1. Met ‘de lessen’ wordt bedoeld alle door Serrah Sport georganiseerde activiteiten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend dreumesgym, peutergym, kleutergym, bootcamp workshops op scholen, naschoolse opvangcentrums en bedrijven.

2.2. Met ‘de ouder’ wordt bedoeld de ouder, voogd, verzorger of begeleider van het aangemelde en/of deelnemende kind.

2.3. Met ‘het kind’ wordt bedoeld de dreumes, peuter, kleuter of kind die deelneemt aan de lessen.

2.4. Met Serrah Sport wordt bedoeld de aanbieder en organisator van de lessen.

2.5. De website van Serrah Sport is www.serrahsport.nl

ARTIKEL 3 – Duur en begeleiding van de lessen

3.1. De lessen voor kinderen tot 4 jaar (Dreumesgym en peutergym) duren 45 minuten.

3.1.1. Serrah Sport mag hier vanaf wijken wanneer de veiligheid in het gering komt van de deelnemers.

3.2. Gedurende de lessen voor dreumesen en peuters wordt er van de ouders verwacht dat zij, vanwege de veiligheid, hun kind begeleiden bij de activiteiten.

ARTIKEL 4 – Aanmelding en inschrijving

4.1. Aanmelding voor één van de lessen vindt plaats door het invullen en verzenden van het aanmeldformulier op de website van Serrah Sport.

4.2. De persoonlijke gegevens van de ouder en het kind zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Serrah Sport gebruikt.

4.3. De aanmelding voor een les wordt enkel in behandeling genomen indien het aanmeldingsformulier volledig is ingevuld en aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.

4.4. Aanmeldingen voor deelname worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

4.5. De ouder ontvangt per e-mail een bevestiging van de aanmelding.

4.6. Serrah Sport behoudt zich het recht voor om bij een te gering aantal inschrijvingen de lessen(reeks) te annuleren.

4.7 Serrah Sport heeft het recht om bij te geringe inschrijvingen de locatie van de lessen te wijzigen.

ARTIKEL 5 – Betaling

5.1. De hoogte van het lesgeld wordt vermeld op de website van de Serrah Sport. De vermelde bedragen op de website zijn inclusief BTW.

5.2. De betaling van het lesgeld is mogelijk via een eenmalige betaling via ideal of maandelijks via een automatisch incasso. Bij een lidmaatschap vindt de eerste betaling altijd plaats via een iDeal betaling. Deze betaling dient direct als goedkeuring voor de volgende betalingen. Serrah Sport behoudt zich het recht om elke maand een factuur te sturen wanneer er een lidmaatschap is aangegaan (abonnement) indien Serrah Sport geen automatische incasso kan sturen.

5.3. Lidmaatschappen worden automatisch verlengd en zijn na de eerste vaste periode altijd maandelijks opzegbaar.

5.4. Het kind kan definitief deelnemen aan de lessen als de betaling in goede orde is ontvangen.

5.5. Indien voorafgaand aan de eerste les niet aan de betaling is voldaan, behoudt Serrah Sport zich het recht voor om het kind (en de ouder) de toegang tot de les te ontzeggen.

5.6. Bij annulering van een groep door Serrah Sport (zie art. 4.6.) wordt het reeds betaalde lesgeld gerestitueerd.

ARTIKEL 6 – Verhindering, afgelasting en annulering

6.1. Bij verhindering van het kind om een les bij te wonen vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats. Tegemoetkomend mag de les op een ander moment (bij voldoende beschikbaarheid) worden ingehaald. Dit is tevens mogelijk op een andere locatie.

6.2. Restitutie van betaling wordt enkel binnen twee weken na de gemiste les verleend op schriftelijk verzoek van de ouder, voorzien van medisch bewijs dat het kind fysiek niet in staat is om deel te nemen aan de lessen.

6.3. Serrah Sport behoudt zich het recht voor om, indien noodzakelijk, de tijden en locaties te wijzigen.

6.4. Op officiële en erkende feestdagen en tijdens de schoolvakanties is Serrah Sport gesloten. Een overzicht van de geplande feest- en vakantiedagen is te vinden op de website.

6.4.1. Indien de officiële en erkende feestdagen en schoolvakanties niet op de website vermeld staan mag Serrah Sport dit mondeling doorgeven aan de ouders/verzorgers van het kind.

6.4.2. Indien het kind op de dag dat de opgeven van de officiële feest en schoolvakantie dagen gebracht wordt door een niet erkende verzorger en/of ouder van het kind wordt er van de niet erkende verzorger en/of ouder van het kind geacht deze datums door te geven aan de wettelijke ouder en/of verzorger van het kind.

 

 

ARTIKEL 7 – Overmacht

7.1. Onder overmacht wordt in de zin van de wet een niet-toerekenbare tekortkoming verstaan. Hiervan is sprake bij omstandigheden buiten de wil van Serrah Sport of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Serrah Sport te werk zijn gesteld, en verder iedere niet voorziene omstandigheid aan de zijde van Serrah Sport of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Serrah Sport te werk zijn gesteld waardoor redelijkerwijze niet de naleving van de overeenkomst kan worden gevergd.

7.2. Onder overmachtssituaties worden onder meer verstaan: technische storingen, bijzondere weersomstandigheden, ziekte van personeel en hulppersonen, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, brand, waterschade, molest, overstroming en beperkende overheidsmaatregelen. Deze opsomming is niet limitatief.

7.3 . Indien Serrah Sport of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Serrah Sport te werk zijn gesteld wegens overmacht de dienstverlening langere tijd niet kan voortzetten, zal er in eerste instantie worden gezocht naar vervanging. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, is Serrah Sport niet gehouden om de overeenkomst na te komen, en zal de overeenkomst worden ontbonden. Reeds betaalde lesgelden zullen in een dergelijk geval worden gerestitueerd.

7.7. Serrah Sport of haar werknemers en/of ander persoon die door of vanwege Serrah Sport te werk zijn gesteld heeft de bevoegdheid om nakoming van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de belemmering.

7.5. In het geval van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een les worden afgelast.

ARTIKEL 8 – Aansprakelijkheid

8.1. Deelname aan de door Serrah Sport georganiseerde lessen geschiedt op eigen risico.

8.2. Serrah Sport heeft een aansprakelijkheidsverzekering. De polisvoorwaarden zijn op te vragen bij Serrah Sport.

8.3.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.
 8.3.2a    Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.
8.3.2b    Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van geleverde
 zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
 8.3.2c    Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk.
 8.3.2d    De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 

 

 

8.3.2e    Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.

8.4. Serrah Sport is niet aansprakelijk voor diefstal en materiële schade in welke vorm dan ook.

8.5. Serrah Sport is niet aansprakelijk voor blessures van het kind opgelopen voor, tijdens of na de les, noch voor andere al dan niet reeds aanwezige fysieke klachten.

8.6. De ouder van het kind verplicht zich om zichzelf te verzekeren tegen risico’s van hun eigen wettelijke aansprakelijkheid.

8.8. Schade aan eigendommen van Serrah Sport, dan wel schade aan eigendommen van de locatie, veroorzaakt door het kind of door de ouder van het kind zullen worden verhaald op de ouder van het kind.

ARTIKEL 9 – Audio- en/of visuele opnames

9.1. Alle foto’s en video-opnames die door Serrah Sport tijdens de lessen worden gemaakt, zijn eigendom van Serrah Sport. De ouder dient op het aanmeldformulier kenbaar te maken of hun kind al dan niet in beeld mag komen. Als de ouder hier toestemming voor geeft, wordt er tevens toestemming gegeven om de opnames en beelden te gebruiken voor commerciële en promotionele doeleinden.

ARTIKEL 10 – Gebruik logo en naam

10.1. De naam “Serrah Sport” en het logo zijn geregistreerde handelsmerken

10.2. Voor gebruik van het logo en/of de naam Serrah Sport door personen of organisaties moet altijd voorafgaand toestemming worden gevraagd aan de eigenaar via info@serrahsport.nl. Een eventuele toestemming kan uitsluitend schriftelijk worden verleend.

ARTIKEL 11 – Informatie Algemene Voorwaarden

11.1. De Algemene Voorwaarden van Serrah Sport staan op de website www.serrahsport.nl en zijn tevens via het personeel van Serrah Sport op te vragen.

11.2. Door inschrijving op de website verklaart de ouder van het kind de Algemene Voorwaarden van Serrah Sport te accepteren.

11.3. Serrah Sport is bevoegd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Deze gewijzigde versie wordt door Serrah Sport op de website gepubliceerd.

ARTIKEL 12 – Toepasselijk recht en geschillen

12.1. Op de overeenkomst tussen Serrah Sport en de ouder alsmede onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien een bij de overeenkomst betrokken partij buiten Nederland gevestigd is.

12.2. Indien partijen een geschil hebben naar aanleiding van de overeenkomst, zullen zij in overleg trachten tot een oplossing te komen.

12.3. Leidt overleg niet tot een oplossing, dan kunnen partijen het geschil voorleggen aan de bevoegde rechter in de Rechtbank Utrecht, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

12.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is/vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Serrah Sport zal dan met de ouder in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.